เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับ บริษัท อมรมูฟวี่ จำกัด และ AmornMovie.com

บริษัท อมร มูฟวี่ จำกัด ได้เริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 ใช้ชื่อ บริษัท บล็อคบัสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ด้วยการเป็นผู้นำเข้าเลเซอร์ดิสก์ เพื่อจำหน่ายทั้งส่ง และ ปลีก ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท อมรมูฟวี่ จำกัด ในปี พ.ศ. 2542 พร้อม ๆ กับการเป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มนำเข้า DVD จากต่างประเทศ ในปัจจุบัน บริษัทฯยังคงยึดนโยบายหลักที่เน้นการจำหน่ายสินค้าที่หลากหลาย ทั้ง DVD /Blu Ray/CD และVinyl ทั้งในประเทศ และต่างประเทศเพื่อให้เป็น One Stop Service ของด้าน Home Entertainment

หัวใจสำคัญของบริษัท มุ่งเน้น การบริการอย่างจริงใจ และตรงไปตรงมา โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก เน้นการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าอย่างมีคุณภาพ ถูกต้อง และรวดเร็ว หากท่านมีข้อเสนอแนะ ติชมใด ๆ ทางบริษัท ฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

สินค้าแนะนำ